Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

Stedelijk Museum Coevorden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Stedelijk Museum Coevorden. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Stedelijk Museum Coevorden zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Stedelijk Museum Coevorden slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Stedelijk Museum Coevorden verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Stedelijk Museum Coevorden kan aanbieden. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van Stedelijk Museum Coevorden. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Stedelijk Museum Coevorden dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Stedelijk Museum Coevorden verzamelt in het algemeen uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2. Bewaring van persoonsgegevens
Stedelijk Museum Coevorden bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Stedelijk Museum Coevorden hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

CATEGORIE REDEN BEWAARTERMIJN
Gegevens museumbezoekers (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) Toestemming: vraag en antwoord, aanmelding activiteiten, klachtenformulier, aankoop tickets en boekingen arrangementen etc. Onbepaald
Gegevens kopers e-ticket en papieren Covid-registratie bij aanschaf ticket kassa (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, gezondheidscheck). De bijbehorende betalingsgegevens worden alleen bewaard door het reserveringssysteem LeisurKing, betalingsinstelling Pay.nl en cloud en servers Proserve BV Toestemming: aanschaf e-ticket via website 2 jaar, betalingsgegevens: 5 jaar. Papieren registratieformulier met gezondheidscheck: 3 maanden
Gegevens websitebezoekers (IP-adres, bezoekersgedrag, land etc.) Toestemming: evaluatie acties website: (Cookies) Google Analytics, Your Hosting 26 maanden
Gegevens Vrienden van het Museum (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) Toestemming en uitvoering overeenkomst: Vrienden lidmaatschap 1 maand na beëindiging lidmaatschap
Gegevens bruikleengevers en schenkers (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) Uitvoering overeenkomst: collectieregistratie Onbepaald
Gegevens bestuur, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires (naam, adres, e-mail, telefoon, kopie ID, geboortedatum, bankrekeningnummer) Wettelijke verplichting: dienstverband, verzekering 1 maand na beëindiging overeenkomst
Sollicitanten (naam, adres, e-mail, telefoonnummer en CV) Gerechtvaardigd belang: mogelijke dienstverband 1 maand na sollicitatie
Gegevens samenwerkende partners en bedrijven (naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website, telefoonnummer, bankrekeningnr., kvk-nr. en btw-nr. ) Overeenkomst of gerechtvaardigd belang: samenwerking Onbepaald
Gegevens genodigden openingen en perslijst (naam, bedrijfsnaam, website, e-mailadres) Gerechtvaardigd belang of toestemming: marketing Onbepaald
Gegevens fondsen en subsidie instellingen (bedrijfsnaam, e-mailadres, website en telefoonnummer) Gerechtvaardigd belang: fondsenwerving Onbepaald
Gegevens scholen (naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website, en telefoonnummer) Gerechtvaardigd belang: samenwerking Onbepaald
Gegevens deelnemers (kunst)wedstrijden (naam, adres, e-mailadres, website, telefoonnummer, CV, portfolio) Toestemming: inzending deelname wedstrijd 1 jaar na einde wedstrijd

3. Delen van persoonsgegevens met derden
Stedelijk Museum Coevorden deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Cookies
Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stedelijk Museum Coevorden. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Stedelijk Museum Coevorden zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Stedelijk Museum Coevorden heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stedelijk Museum Coevorden via onderstaand adres.

Contactgegevens:
Naam: Stedelijk Museum Coevorden
Adres: Haven 4, 7741 JV Coevorden
Telefoonnummer: 0524-745040
E-mail: info@museumcoevorden.nl